DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KM 1467/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Urszula Borkowska

Kancelaria Komornicza 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 28

tel: (16) 675-13-86, www.komornik-przemysl.pl, email: przemysl.borkowska@komornik.pl

konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA- 74 1600 1462 1019 8423 7000 0003

Sygn. akt KM1467/17

Sygn. wierzyciela: 130400/71/2017/RED-P/3-1031

Przemyśl, dnia 2019-02-08r.

w odpowiedzi podać: sygn. akt KM1467/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska Kancelaria Komornicza w Przemyślu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 9:00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

4/24 udziału w własności nieruchomości składającej się z działek nr 58 i 89 o łącznej pow. 3,4200 HA położonej w Borownicy

dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1P/00031761/8

Udział 4/24 w własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę:16 620,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 11 080,00 zł (jedenaście tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100)

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. kwotę: 1 662,00 zł (tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100)

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ 74 1600 1462 1019 8423 7000 0003

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).

Na tydzień przed licytacją można przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydział Cywilny przy ul. Mickiewicza 14. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komornika pod nr tel. 16 6751386, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy K O M O R N I K
Magdalena Skop Paweł Skalniak Urszula Borkowska