OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI – KMN 2/19

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska Kancelaria Komornicza w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 2019-04-30 r. o godz. 10:30

odbędzie się w kancelarii komornika w Przemyśl przy ul. Mickiewicza 28/0

w trybie przewidzianym w art. 864 i 8641kpc sprzedaż z wolnej ręki ruchomości tj. pojazdu mechanicznego marki

Peugeot 206 o przerobionym nr vin VF32AKFWF41276201, pierwotny prawdziwy nr vin VF32AKFWR41276201.

Minimalna cena zbycia za w.w ruchomość wynosi 700,00 zł.

Stosownie do treści niniejszego obwieszczenia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska oferuje do sprzedaży w.w. ruchomości.

Wszystkie osoby zainteresowane kupnem w.w. ruchomości powinny złożyć w kancelarii komornika mieszczącej się w:

37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 28

ofertę zakupu w.w. ruchomości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup wszystkich oferowanych ruchomości. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, bez żadnych zewnętrznych oznaczeń wskazujących na dane osoby zainteresowanej zakupem, zawierającą oświadczenie woli przystąpienia do sprzedaży z wolnej ręki ze wskazaniem przedmiotu sprzedaży i oferowanej kwoty, która nie może być niższa niż minimalna cena zbycia ruchomości wskazana powyżej.

Ofertę kupna w.w. ruchomości można składać do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 17:30.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie zostaną przyjęte. Oferty nie zawierające w kopercie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego albo pesel) oferenta lub nie zawierające stosownego oświadczenia woli, w tym ceną niższą niż minimalna będą odrzucane.

Dokumentacja foto w.w ruchomości znajduje się w aktach sprawy, wobec powyższego wgląd do akt możliwy jest w kancelarii komornika. Ruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku przy Komendzie Wojewódzkiej w Rzeszowie Zaczernie 187 po uprzednim zgłoszeniu.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika zostanie dokonane otwarcie kopert i publiczne obwieszczenie o wyborze oferty z najwyższą ceną nabycia.

Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy K O M O R N I K
Magdalena Skop Paweł Skalniak Urszula Borkowska