Km 4185/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz 09:00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

Lokal mieszkalny składający się z 2-óch poki, kuchni, spiżarni, 1/2 cz. WC oraz przynależnej piwnicy o łącznej powierzchni 48,98 m2 (z własnością lokalu związany jest udział 59/1000 w nieruchomości wspólnej)

położonej w Przemyśl, przy ul. Dworskiego 14A/ 15 stanowiącej własność dłużnika:

LEDWOŻYW EWA

37-700 PRZEMYŚL, ul. ALEKSANDRA DWORSKIEGO 14A/15

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr PR1P/00065542/4 w Sądzie Rejonowym w PRZEMYŚL.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 75.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 56.250,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. kwotę: 7.500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ 74 1600 1462 1019 8423 7000 0003

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).

Na tydzień przed licytacją można przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydział Cywilny przy ul. Mickiewicza 14. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komornika pod nr tel. 16 6751386, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną

z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.