O B W I E S Z C Z E N I E O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – KM 3385/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia  że w dniu 09 lipca 2019 r o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu sala nr 9 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

 nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki + WC wraz z przynależną piwnicą nr 27 o łącznej powierzchni 34,60 m2 położonej w Przemyślu przy ul. Szymanowskiego 1/27

dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi Księgę Wieczystą nr PR1P/00102959/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 73 200,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście zł)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 48.800,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. kwotę: 7 320,00 zł (siedem tysięcy trzysta dwadzieścia zł)

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ 74 1600 1462 1019 8423 7000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).

Na tydzień przed licytacją można przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydział Cywilny przy ul. Mickiewicza 14. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komornika pod nr tel. 16 6751386, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.