OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – Km 5809/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia  że w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu sala nr 203 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego obejmującego:

Lokal mieszkalny składający się z : POKÓJ – 2, KUCHNIA – 1, ŁAZIENKA – 1 o pow. 50,1000 M2

położonej w Przemyśl, przy ul. Borelowskiego 10/22

posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr PR1P/00100104/0 w Sądzie Rejonowym w PRZEMYŚL.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 154.654,00 zł. (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 103.102,67 zł. (sto trzy tysiące sto dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy)

Rękojmia wynosi: 15.645,40 zł (piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych czterdzieści groszy)

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ 29 2030 0045 1110 0000 0237 0360

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).

Na tydzień przed licytacją można przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydział Cywilny przy ul. Mickiewicza 14. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komornika pod nr tel. 16 6751386, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną

z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.