OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI – Km 38/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia  że w dniu 30 lipca 2019 r. o godz 9:00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

udział o wielkości 1/2 we własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 267/2 oraz działkę nr 267/3 o łącznej pow. 3,2849 ha położonej miejscowości Łętownia, gmina Przemyśl, województwo podkarpacie objętej KW nr PR1P/00097452/9. Zgodnie z dokonanymi ustaleniami w 2016 r. na wniosek właścicieli został dokonany geodezyjny podział działki nr 267/3, która podzieliła się na działkę nr 267/5 o pow. 1.6412 HA oraz na działkę nr 267/6 o pow. 1.1013 HA.

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr PR1P/00097452/9 w Sądzie Rejonowym w PRZEMYŚL.

Udział 1/2 we własności nieruchomości wyżej wymienionej oszacowany jest na kwotę: 32.877,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 24.657,75 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. kwotę: 3.287,70 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ 29 2030 0045 1110 0000 0237 0360

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).

Na tydzień przed licytacją można przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydział Cywilny przy ul. Mickiewicza 14. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komornika pod nr tel. 16 6751386, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem

z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną

z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.