OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI – KMN 1/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 2019-06-12 r. o godz. 10:00

odbędzie się w kancelarii komornika w Przemyśl przy ul. Mickiewicza 28 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.
L.p. prot.

ruchomości

ilość

oszacowania wywołania
1

Volkswagen LT31 rok prod. 1985 nr rejestr. 09465TB nr vin WV2ZZZ28ZGH004630.

1 500,00 zł 375,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać na tydzień przed licytacją pod adresem KWP Rzeszów Zaczernie 187 po uprzednim kontakcie i ustaleniu daty i godziny oględzin. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązani są posiadać środki określone w art.871 k.p.c.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Osoby fizyczne kupujące ruchomość na osobę prawną – firmę powinny posiadać pełnomocnictwo potwierdzone podpisem urzędowym a osoby prawne kupujące na licytacji winny posiadać aktualny odpis z KRS, z którego wynika kto jest umocowany do reprezentowania spółki oraz powinny posiadać pełnomocnictwo potwierdzone podpisem urzędowym.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.